Què és l'habitació xinesa?


L'habitació xinesa és un argument. Es tracta d'una objecció de John Searle a les tesis de Turing sobre la Intel.ligència Artificial (IA). Segons Turing és possible parlar d'IA, és a dir, que podem dir que una màquina "pensa" mentre el seu comportament sigui semblant al d'una persona. Segons Searle, però, pel sol fet que externament observem unes reaccions humanes, no podem dir que la màquina "pensa" o que "és conscient". Searle compara la ment amb una habitació tancada, només dotada d'una ranura per als inputs i una per als outputs. Suposem que per la primera ranura introduim una pregunta en xinès, i que per l'altra en surti un resposta coherent també en xinès. Tot i les aparences, no podem assegurar que dins l'habitació hi hagi algú que sap xinès pel sol fet que respongui correctament als inputs. Podria ser que el seus habitants no fessin més que consultar un llibre de codis i aplicar unes regles de traducció, i que no tinguessin ni idea de xinès. Igualment, pel fet que una computadora apliqui unes regles i uns protocols d'actuació, no podem dir que pensi. I aquí sorgeix una altra pregunta. Què és pensar, doncs?


Cap comentari: